<html> <head> <title>Swiderski Engineering Inc.- Stosowana Numeryczna Mechanika PBynw | ArtykuBy i Publikacje</title> <meta name="keywords" content="SECFD, SE, Swiderski Engineering, Jacek Swiderski, Canada, Ottawa, turbiny wodne, numeryczna symulacja przeplywu, turbina Kaplana, Francisa, numeryczna mechanika plynow, MEW, elektrownia wodna"> <meta name="description" content="SWIDERSKI ENGINEERING Inc. (SEi) jest firm in|yniersk firm projektow zaBo|on w celu poszukiwania i wdra|ania nowych rozwizaD technicznych zwikszajcych atrakcyjno[ inwestycyjn przedsiwzi hydroenergetycznych maBej i [redniej skali. W procesie projektowania u|ywamy najnowocze[niejszych narzdzi stosowanych przez liderw [wiatowej hydroenergetyki. Od momentu powstania ( 1997 rok, w Ottawie, Kanada ), firma SEi zrealizowaBa z sukcesem wiele nowatorskich technicznie przedsiwzic, budujc zaufanie klientw, wBasne do[wiadczenie i wiarygodno[."> <link rel=stylesheet href="includes/css/secfd.css" type="text/css"> </head> <body bgcolor="#ffffff" leftmargin="0" topmargin="0" marginwidth="0" marginheight="0"> <table width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0" border="0"> <tr> <td> <table width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0" border="0"> <tr> <td><img src="i/top1.gif"></td> <td width="100%" background="i/top1bg.gif"><img src="i/spacer.gif"></td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td> <table width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0" border="0"> <tr> <td><img src="i/top2b.gif"><img src="i/spacer.gif" width="100"><a href="index.html"><img src="i/logo.gif" border="0"></a></td> <td width="100%"><img src="i/spacer.gif"></td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td> <table width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" background="i/top3bg.gif"> <tr> <td><img src="i/spacer.gif" width="17" height="1"></td> <td><a href="welcome_p.html" class="toplink">witamy</a></td> <td><img src="i/vline.gif"></td> <td><a href="company_p.html" class="toplink">profil&nbsp;firmy</a></td> <td><img src="i/vline.gif"></td> <td><a href="projects_p.html" class="toplink">wybrane&nbsp;zastosowania&nbsp;NMP</a></td> <td><img src="i/vline.gif"></td> <td><img src="i/vdot.gif"></td> <td><span class="toplink">artykuBy&nbsp;i&nbsp;publikacje</span></td> <td><img src="i/vline.gif"></td> <td><a href="references_p.html" class="toplink">wybrane&nbsp;referencje</a></td> <td><img src="i/vline.gif"></td> <td><a href="contact_p.html" class="toplink">kontakt</a></td> <td><img src="i/vline.gif"></td> <td><a href="articles_e.html" class="toplink">English</a></td> <td width="100%"><img src="i/spacer.gif"></td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td> <table width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0" border="0"> <tr> <td><img src="i/top4.gif"></td> <td width="100%" background="i/top4bg.gif"><img src="i/spacer.gif"></td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td><img src="i/spacer.gif" height="15" width="1"></td> </tr> <tr> <td> <table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0"> <tr> <td valign="TOP"><img src="i/spacer.gif" width="25" height="1"></td> <td valign="TOP" width="500"> <table width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0" border="0"> <tr> <td><img src="i/dot-b.gif"></td> <td><img src="i/articles_p.gif"></td> <td width="100%"><img src="i/spacer.gif"></td> </tr> <tr> <td><img src="i/spacer.gif"></td> <td><img src="i/spacer.gif" height="25" width="450"></td> <td><img src="i/spacer.gif"></td> </tr> <tr> <td valign="TOP"><img src="i/spacer.gif"></td> <td valign="TOP" class="inside"> Poni|ej prezentujemy list artykuBw, ktrych autorem lub wspBautorem jest Jacek Zwiderski, wBa[ciciel i zaBo|yciel firmy <b>SEi.</b> <p> <table width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr> <td valign="TOP" class="year" colspan="3"> 2006 </td> </tr> <tr> <td width="10">&nbsp</td> <td valign="TOP" class="inside" width="10"> <span class="sidelink">" </span> </td> <td valign="top" class="inside"> The Application of Fish Friendly Design of a Vaneless Turbine, co-authors: J. Huang, D. de Montmorency, Hydro Conference, Portland 2006. </td> </tr> <tr> <td width="10">&nbsp</td> <td valign="TOP" class="inside" width="10"> <span class="sidelink">" </span> </td> <td valign="top" class="inside"> <A href="Publications/Lushui Case study paper.pdf">Francis Turbine Upgrade for Lushui Generating Station by Using CFD - a Case Study, co-authors: J. Huang, J. Ji, M. Riley, T. Tung, Great Wall World Renewable Energy Forum, Bejing 2006. </td> </tr> <tr> <td width="10">&nbsp</td> <td valign="TOP" class="inside" width="10"> <span class="sidelink">" </span> </td> <td valign="top" class="inside"> The Development and Application of Fish Friendly Design Criteria for a "Vaneless Turbine" Using CFD Analysis, co-author: D. de Montmorency, 14th International Seminar of Hydropower Plants, Vienna 2006. </td> </tr> <tr> <td valign="TOP" class="year" colspan="3"> &nbsp; </td> </tr> <tr> <td valign="TOP" class="year" colspan="3"> 2005 </td> </tr> <tr> <td width="10">&nbsp</td> <td valign="TOP" class="inside" width="10"> <span class="sidelink">" </span> </td> <td valign="top" class="inside"> What's New in Reaction Turbines?, co-author D. de Montmorency, The Power of Water, 5th Annual Conference, Ontario Waterpower - Technical Paper Presentations, Kingston 2005. </td> </tr> <tr> <td valign="TOP" class="year" colspan="3"> &nbsp; </td> </tr> <tr> <td valign="TOP" class="year" colspan="3"> 2004 </td> </tr> <tr> <td width="10">&nbsp</td> <td valign="TOP" class="inside" width="10"> <span class="sidelink">" </span> </td> <td valign="top" class="inside"> <A href="Publications/ARM2004.pdf">Recent Approach to Refurbishments of Small Hydro Projects Based on Numerical Flow Analysis, Small Hydro Workshop, Montreal 2004.</A> (*.pdf file approx. 2,100kB) </td> </tr> <tr> <td width="10">&nbsp</td> <td valign="TOP" class="inside" width="10"> <span class="sidelink">" </span> </td> <td valign="top" class="inside"> <A href="Publications/FRV2004.pdf">Design Optmization of Replacement Francis Runner - CFD Application in Optimization Algorithm, 13th International Hydropwer Seminar, Vienna 2004.</a> (*.pdf file approx. 450kB) </td> </tr> <tr> <td valign="TOP" class="year" colspan="3"> &nbsp; </td> </tr> <tr> <td valign="TOP" class="year" colspan="3"> 2003 </td> </tr> <tr> <td width="10">&nbsp</td> <td valign="TOP" class="inside" width="10"> <span class="sidelink">" </span> </td> <td valign="top" class="inside"> <A href="Publications/AxialFlowBUFFALO_ENG.pdf">Axial Flow Turbine Developmnet for Ultra-Low head (ULH) Hydro Projects, Waterpower XIII, Buffalo, 2003.</A>(*.pdf file approx. 550kB) </td> </tr> <tr> <td valign="TOP" class="year" colspan="3"> &nbsp; </td> </tr> <tr> <td valign="TOP" class="year" colspan="3"> 2002 </td> </tr> <tr> <td width="10">&nbsp</td> <td valign="TOP" class="inside" width="10"> <span class="sidelink">" </span> </td> <td valign="top" class="inside"> Modernizacja turbiny Kaplana w Elektrowni Wodnej Jeziorsko na podstawie trjwymiarowej analizy przepBywu, wspBautorzy: R. Daszkiewicz, M. Klein, A. Aojek, "Energetyka" nr 12/2002, s. 953-957. </td> </tr> <tr> <td valign="TOP" class="year" colspan="3"> &nbsp; </td> </tr> <tr> <td valign="TOP" class="year" colspan="3"> 2001 </td> </tr> <tr> <td width="10">&nbsp</td> <td valign="TOP" class="inside" width="10"> <span class="sidelink">" </span> </td> <td valign="top" class="inside"> <A href="Publications/Automated_Runner_Blade_No_98.pdf">Automated Runner Blade Design Optimization Process Based on CFD Verification, co-authors: J. Martin, R. Norrena, Waterpower XII, Salt Lake City 2001.</A> (*.pdf file approx. 120kB) </td> </tr> <tr> <td width="10">&nbsp</td> <td valign="TOP" class="inside" width="10"> <span class="sidelink">" </span> </td> <td valign="top" class="inside"> <A href="Publications/Application_of_CFD.pdf">Application of CFD Turbine Design for Small Hydro Elliott Falls - a Case Study, co-authors: K. Bennet, J. Huang, Waterpower XII, Salt Lake City 2001.</a> (*.pdf file approx. 360kB) </td> </tr> <tr> <td valign="TOP" class="year" colspan="3"> &nbsp; </td> </tr> <tr> <td valign="TOP" class="year" colspan="3"> 2000 </td> </tr> <tr> <td width="10">&nbsp</td> <td valign="TOP" class="inside" width="10"> <span class="sidelink">" </span> </td> <td valign="top" class="inside"> <A href="Publications/Practical_CFD_H2000.pdf">Practical Implementations of Computational Fluid Dynamics in a Design Practice - Virtual Hydraulic Laboratory, co-author: J, Martin, Hydro Forum 2000, Poland</A> (*.pdf file approx. 200kB) </td> </tr> <tr> <td width="10">&nbsp</td> <td valign="TOP" class="inside" width="10"> <span class="sidelink">" </span> </td> <td valign="top" class="inside"> <A href="Publications/small_hydro.pdf">CFX - Design Tool for Small Hydro - publikacja w jesiennym wydaniu "AEA Technology Engineering Software Ltd.", 2000.</a> (*.pdf file approx. 300kB) </td> </tr> <tr> <td valign="TOP" class="year" colspan="3"> &nbsp; </td> </tr> <tr> <td valign="TOP" class="year" colspan="3"> 1999 </td> </tr> <tr> <td width="10">&nbsp</td> <td valign="TOP" class="inside" width="10"> <span class="sidelink">" </span> </td> <td valign="top" class="inside"> <A href="Publications/HSS_Francis.pdf">High Power Francis Runner  Upgrade with a New Design Runner, co-athor: J. Martin, Norcan Hydraulic Turbine Inc. Report, 1999.</A>(*.pdf file approx. 90kB) </td> </tr> <tr> <td valign="TOP" class="year" colspan="3"> &nbsp; </td> </tr> <tr> <td valign="TOP" class="year" colspan="3"> 1997 </td> </tr> <tr> <td width="10">&nbsp</td> <td valign="TOP" class="inside" width="10"> <span class="sidelink">" </span> </td> <td valign="top" class="inside"> Ultra Low-head Hydropower - New Approach, co-author T.Tung, artykuB prezentowany na konferencji "Hydropwer", Hyderabad, Indie, 1997. </td> </tr> <tr> <td width="10">&nbsp</td> <td valign="TOP" class="inside" width="10"> <span class="sidelink">" </span> </td> <td valign="top" class="inside"> Ultra low-head Hydro - a New Canadian Approach, "Low-head Hydropower - European Workshop", London (UK), 1997. </td> </tr> <tr> <td valign="TOP" class="year" colspan="3"> &nbsp; </td> </tr> <tr> <td valign="TOP" class="year" colspan="3"> 1994 </td> </tr> <tr> <td width="10">&nbsp</td> <td valign="TOP" class="inside" width="10"> <span class="sidelink">" </span> </td> <td valign="top" class="inside"> Runner Selection Program - R&D Report, raport programu badawczo-rozwojowego, 1994. </td> </tr> <tr> <td width="10">&nbsp</td> <td valign="TOP" class="inside" width="10"> <span class="sidelink">" </span> </td> <td valign="top" class="inside"> Small Hydro Projects - Barber Waterpower Products Ltd. Experience, Hydroforum 1994. </td> </tr> <tr> <td valign="TOP" class="year" colspan="3"> &nbsp; </td> </tr> <tr> <td valign="TOP" class="year" colspan="3"> 1989 </td> </tr> <tr> <td width="10">&nbsp</td> <td valign="TOP" class="inside" width="10"> <span class="sidelink">" </span> </td> <td valign="top" class="inside"> Katalog programw komputerowych do wspomagania projektowania wirnika osiowej turbiny wodnej, wspBautor: J. Steller, Wydawnictwo Instytutu Maszyn PrzepBywowych PAN, GdaDsk 1989. </td> </tr> <tr> <td width="10">&nbsp</td> <td valign="TOP" class="inside" width="10"> <span class="sidelink">" </span> </td> <td valign="top" class="inside"> Propozycja zastosowania programw analizy przepBywu stacjonarnych i wirujcych palisad Bopatkowych dostpnych w IMP PAN, wspBautor: J. Steller, Wydawnictwo Instytutu Maszyn PrzepBywowych PAN, GdaDsk 1989. </td> </tr> <tr> <td width="10">&nbsp</td> <td valign="TOP" class="inside" width="10"> <span class="sidelink">" </span> </td> <td valign="top" class="inside"> Oprogramowanie wspomagajce projektowanie osiowej turbiny metoda jednowymiarow, wspBautor: L. TargoDski, Wydawnictwo Instytutu Maszyn PrzepBywowych PAN, GdaDsk 1989. </td> </tr> <tr> <td width="10">&nbsp</td> <td valign="TOP" class="inside" width="10"> <span class="sidelink">" </span> </td> <td valign="top" class="inside"> Programy obliczeniowe i graficzne projektowania turbiny wodnej osiowej, wspBautor: L. TargoDski, Wydawnictwo Instytutu Maszyn PrzepBywowych PAN, GdaDsk 1989. </td> </tr> <tr> <td valign="TOP" class="year" colspan="3"> &nbsp; </td> </tr> <tr> <td valign="TOP" class="year" colspan="3"> 1988 </td> </tr> <tr> <td width="10">&nbsp</td> <td valign="TOP" class="inside" width="10"> <span class="sidelink">" </span> </td> <td valign="top" class="inside"> Zestaw programw komputerowych do wspomagania projektowania wirnika osiowej turbiny wodnej, wspBautor: J. Steller, Wydawnictwo Instytutu Maszyn PrzepBywowych PAN, GdaDsk 1988. </td> </tr> <tr> <td width="10">&nbsp</td> <td valign="TOP" class="inside" width="10"> <span class="sidelink">" </span> </td> <td valign="top" class="inside"> ARDES - system komputerowego wspomagania projektowania osiowej turbiny wodnej, Wydawnictwo Instytutu Maszyn PrzepBywowych PAN, GdaDsk 1988. </td> </tr> <tr> <td width="10">&nbsp</td> <td valign="TOP" class="inside" width="10"> <span class="sidelink">" </span> </td> <td valign="top" class="inside"> ZaBo|enia techniczno-ekonomiczne obci|eD hydrodynamicznych ukBadu pompowego podczas startu i zatrzymania, wspBautorzy: A. Adamkowski, J. Wasilewski, Wydawnictwo Instytutu Maszyn PrzepBywowych PAN, GdaDsk 1988. </td> </tr> <tr> <td width="10">&nbsp</td> <td valign="TOP" class="inside" width="10"> <span class="sidelink">" </span> </td> <td valign="top" class="inside"> Sprawdzenie i uzupeBnienie systemu programw kopmuterowych wspomagajcych projektowanie osiowej turbiny wodnej w oparciu o teori pBata no[nego, Wydawnictwo Instytutu Maszyn PrzepBywowych PAN, GdaDsk 1988. </td> </tr> </table> </td> <td><img src="i/spacer.gif"></td> </tr> <tr> <td colspan="3"><img src="i/spacer.gif" height="25" width="1"></td> </tr> <tr> <td></td> <td class="copyright">1997-2013. Swiderski Engineering Inc. Wszelkie prawa zastrze|one.</td> <td></td> </tr> </table> </td> <td valign="TOP" width="37" background="i/linebg.gif"><img src="i/linebg.gif"></td> <td valign="TOP" width="175"> <table width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0" border="0"> <!-- first side link area --> <tr> <td><img src="i/arrow.gif"></td> <td><img src="i/spacer.gif" width="5" height="1"></td> <td width="100" class="heading">usBugi</td> </tr> <tr><td colspan="3"><img src="i/spacer.gif" width="118" height="18"></td></tr> <tr> <td><img src="i/spacer.gif"></td> <td valign="top" class="sidelink">" </td> <td class="sidelink"><b>PROJEKTOWANIE</b> wszystkich kanaBw przepBywowych elektrowni wodnej (komory wlotowej, kierownicy, wirnika, rury sscej);</td> </tr> <tr><td colspan="3"><img src="i/spacer.gif" width="1" height="13"></td></tr> <tr> <td><img src="i/spacer.gif"></td> <td valign="top" class="sidelink">" </td> <td class="sidelink"><b>PRZEWIDYWANIE</b> osigw energetycznych dowolnej reakcyjnej turbiny wodnej oraz optymalizacja charakterystyk operacyjnych elektrowni;</td> </tr> <tr><td colspan="3"><img src="i/spacer.gif" width="1" height="13"></td></tr> <tr> <td><img src="i/spacer.gif"></td> <td valign="top" class="sidelink">" </td> <td class="sidelink"><b>OPRACOWYWANIE MODERNIZACJI</b> od oceny faktycznego potencjaBu energetyczno-ekonomicznego do koDcowego projektu;</td> </tr> <tr><td colspan="3"><img src="i/spacer.gif" width="1" height="13"></td></tr> <tr> <td><img src="i/spacer.gif"></td> <td valign="top" class="sidelink">" </td> <td class="sidelink"><b>ANALIZY</b> ryzyka inwestycyjnego wynikajcego z warunkw hydraulicznych systemu hydroenergetycznego</td> </tr> <tr><td colspan="3"><img src="i/spacer.gif" width="1" height="22"></td></tr> </table> </td> <td valign="TOP"><img src="i/spacer.gif" width="25" height="1"></td> </tr> </table> </td> </tr> </table> </body> </html>