<html> <head> <title>Swiderski Engineering - Stosowana Numeryczna Mechanika Plynw | Profil Firmy</title> <meta name="keywords" content="SECFD, SE, Swiderski Engineering, Jacek Swiderski, Canada, Ottawa, turbiny wodne, numeryczna symulacja przeplywu, turbina Kaplana, Francisa, numeryczna mechanika plynow, MEW, elektrownia wodna"> <meta name="description" content="SWIDERSKI ENGINEERING Inc. (SEi) jest firm projektowo-in|yniersk zaBo|on w celu poszukiwania i wdra|ania nowych rozwizaD technicznych zwiekszajcych atrakcyjno[ inwestycyjn przedsiwzi hydroenergetycznych maBej i [redniej skali. W procesie projektowania u|ywamy najnowocze[niejszych narzdzi stosowanych przez liderw [wiatowej hydroenergetyki. Od momentu powstania ( 1997 rok, w Ottawie, Kanada), firma SEi zrealizowaBa z sukcesem wiele nowatorskich technicznie przedsiwzi, budujc zaufanie klientw, wBasne do[wiadczenie i wiarygodno[."> <link rel=stylesheet href="includes/css/secfd.css" type="text/css"> </head> <body bgcolor="#ffffff" leftmargin="0" topmargin="0" marginwidth="0" marginheight="0"> <table width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0" border="0"> <tr> <td> <table width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0" border="0"> <tr> <td><img src="i/top1.gif"></td> <td width="100%" background="i/top1bg.gif"><img src="i/spacer.gif"></td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td> <table width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0" border="0"> <tr> <td><img src="i/top2e.gif"><img src="i/spacer.gif" width="100"><a href="index.html"><img src="i/logo.gif" border="0"></a></td> <td width="100%"><img src="i/spacer.gif"></td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td> <table width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" background="i/top3bg.gif"> <tr> <td><img src="i/spacer.gif" width="17" height="1"></td> <td><a href="welcome_p.html" class="toplink">witamy</a></td> <td><img src="i/vline.gif"></td> <td><img src="i/vdot.gif"></td> <td><span class="toplink">profil&nbsp;firmy</span></td> <td><img src="i/vline.gif"></td> <td><a href="projects_p.html" class="toplink">wybrane&nbsp;zastosowania&nbsp;NMP</a></td> <td><img src="i/vline.gif"></td> <td><a href="articles_p.html" class="toplink">artykuBy&nbsp;i&nbsp;publikacje</a></td> <td><img src="i/vline.gif"></td> <td><a href="references_p.html" class="toplink">wybrane&nbsp;referencje</a></td> <td><img src="i/vline.gif"></td> <td><a href="contact_p.html" class="toplink">kontakt</a></td> <td><img src="i/vline.gif"></td> <td><a href="company_e.html" class="toplink">English</a></td> <td width="100%"><img src="i/spacer.gif"></td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td> <table width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0" border="0"> <tr> <td><img src="i/top4.gif"></td> <td width="100%" background="i/top4bg.gif"><img src="i/spacer.gif"></td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td><img src="i/spacer.gif" height="15" width="1"></td> </tr> <tr> <td> <table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0"> <tr> <td valign="TOP"><img src="i/spacer.gif" width="25" height="1"></td> <td valign="TOP" width="500"> <table width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0" border="0"> <tr> <td><img src="i/dot-b.gif"></td> <td><img src="i/company_p.gif"></td> <td width="100%"><img src="i/spacer.gif"></td> </tr> <tr> <td><img src="i/spacer.gif"></td> <td><img src="i/spacer.gif" height="25" width="450"></td> <td><img src="i/spacer.gif"></td> </tr> <tr> <td valign="TOP"><img src="i/spacer.gif"></td> <td valign="TOP" class="inside"> Projektowanie ukBadw przepBywowych dla maBej i [redniej hydroenergetyki byBo tradycyjnie na[ladowaniem wdro|eD dokonywanych przez du|e przedsibiorstwa. Rozmiar prac badawczo-rozwojowych poprzedzajcych opracowanie nowych rozwizaD technicznych powodowaB, |e dotychczas pozostawaBy one tylko w zasigu mo|liwo[ci projektowych najwikszych firm. <br> Z tej przyczyny wszystkie etapy optymalizacji w projektowaniu okre[lane byBy przez potrzeby wielkich projektw, ktrych ekonomika i technologia rzdz si innymi prawami ni| przedsiwzicia maBej lub [redniej skali. <p> To ograniczenie, charakteryzujce przemysB maBych i [rednich elektrowni wodnych, mo|e zosta wyeliminowane przez zastosowanie najnowocze[niejszych, wysokiej klasy narzdzi wspomagajcych projektowanie. Ich u|ycie pozwala na wypracowanie rozwizaD atrakcyjnych inwestycyjnie. <br> Symulacja przepBywu cieczy dokonywana w oparciu o metody Numerycznej Mechaniki PBynw (NMP lub CFD : Computational Fluid Dynamics) stosowana jest w <b>SEi</b> w systemie wBasnego i komercyjnego oprogramowania, ktre razem tworz pracowni projektow sprz|on z wirtualnym laboratorium hydraulicznym. CaBy proces projektowania opiera si interaktywnym projektowaniu kanaBw przepBywowych (komr dolotowych, spiral, Bopatek wirnika i rur sscych) oraz wielopoziomowej weryfikacji na podstawie obliczeD NMP (CFD). <p> Rozwj nowych technologii podnoszcych sprawno[ energetyczn i efektywno[ ekonomiczn obiektw hydronergetycznych mo|e by teraz osigany bez dBugotrwaBych, kosztownych i nie zawsze ujawniajcych wszystkie zmienne modelowych badaD laboratoryjnych. <p> Firma <b>SEi</b> zrealizowaBa ju| szereg przedsiwzi polegajcych na zaprojektowaniu i wdro|eniu kompletnych ukBadw turbinowych oraz na modernizacji istniejcych obiektw dla r|nych klientw. </td> <td><img src="i/spacer.gif"></td> </tr> <tr> <td colspan="3"><img src="i/spacer.gif" height="25" width="1"></td> </tr> <tr> <td></td> <td class="copyright">1997-2013. Swiderski Engineering Inc. Wszelkie prawa zastrze|one.</td> <td></td> </tr> </table> </td> <td valign="TOP" width="37" background="i/linebg.gif"><img src="i/linebg.gif"></td> <td valign="TOP" width="175"> <table width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0" border="0"> <!-- first side link area --> <tr> <td><img src="i/arrow.gif"></td> <td><img src="i/spacer.gif" width="5" height="1"></td> <td width="100" class="heading">usBugi</td> </tr> <tr><td colspan="3"><img src="i/spacer.gif" width="118" height="18"></td></tr> <tr> <td><img src="i/spacer.gif"></td> <td valign="top" class="sidelink">" </td> <td class="sidelink"><b>PROJEKTOWANIE</b> wszystkich kanaBw przepBywowych elektrowni wodnej (komory wlotowej, kierownicy, wirnika, rury sscej);</td> </tr> <tr><td colspan="3"><img src="i/spacer.gif" width="1" height="13"></td></tr> <tr> <td><img src="i/spacer.gif"></td> <td valign="top" class="sidelink">" </td> <td class="sidelink"><b>PRZEWIDYWANIE</b> osigw energetycznych dowolnej reakcyjnej turbiny wodnej oraz optymalizacja charakterystyk operacyjnych elektrowni;</td> </tr> <tr><td colspan="3"><img src="i/spacer.gif" width="1" height="13"></td></tr> <tr> <td><img src="i/spacer.gif"></td> <td valign="top" class="sidelink">" </td> <td class="sidelink"><b>OPRACOWYWANIE MODERNIZACJI</b> od oceny faktycznego potencjaBu energetyczno-ekonomicznego do koDcowego projektu;</td> </tr> <tr><td colspan="3"><img src="i/spacer.gif" width="1" height="13"></td></tr> <tr> <td><img src="i/spacer.gif"></td> <td valign="top" class="sidelink">" </td> <td class="sidelink"><b>ANALIZY</b> ryzyka inwestycyjnego wynikajcego z warunkw hydraulicznych systemu hydroenergetycznego</td> </tr> <tr><td colspan="3"><img src="i/spacer.gif" width="1" height="22"></td></tr> </table> </td> <td valign="TOP"><img src="i/spacer.gif" width="25" height="1"></td> </tr> </table> </td> </tr> </table> </body> </html>