<html> <head> <title>Swiderski Engineering - Stosowana Numeryczna Mechanika PBynw | Wybrane Zastosowania NMP</title> <meta name="keywords" content="SECFD, SE, Swiderski Engineering, Jacek Swiderski, Canada, Ottawa, turbiny wodne, numeryczna symulacja przeplywu, turbina Kaplana, Francisa, numeryczna mechanika plynow, MEW, elektrownia wodna"> <meta name="description" content="SWIDERSKI ENGINEERING Inc. (SEi) jest firm projektowo-in|yniersk zaBo|on w celu poszukiwania i wdra|ania nowych rozwizaD technicznych zwikszajcych atrakcyjno[ inwestycyjn przedsiwzi hydroenergetycznych maBej i [redniej skali. W procesie projektowania u|ywamy najnowocze[niejszych narzdzi stosowanych przez liderw swiatowej hydroenergetyki. Od momentu powstania ( 1997 rok, w Ottawie, Kanada), firma SEi zrealizowaBa z sukcesem wiele nowatorskich technicznie przedsiwzi, budujc zaufanie klientw, wBasne do[wiadczenie i wiarygodno[."> <link rel=stylesheet href="includes/css/secfd.css" type="text/css"> <SCRIPT LANGUAGE="JavaScript"> function popUp(strURL, strWidth, strHeight) { day = new Date(); id = day.getTime(); eval("page" + id + " = window.open(strURL, '" + id + "', 'toolbar=0,scrollbars=1,location=0,statusbar=0,menubar=0,resizable=1,width=" + strWidth + ",height=" + strHeight + "');"); } </script> </head> <body bgcolor="#ffffff" leftmargin="0" topmargin="0" marginwidth="0" marginheight="0"> <table width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0" border="0"> <tr> <td> <table width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0" border="0"> <tr> <td><img src="i/top1.gif"></td> <td width="100%" background="i/top1bg.gif"><img src="i/spacer.gif"></td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td> <table width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0" border="0"> <tr> <td><img src="i/top2c.gif"><img src="i/spacer.gif" width="100"><a href="index.html"><img src="i/logo.gif" border="0"></a></td> <td width="100%"><img src="i/spacer.gif"></td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td> <table width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" background="i/top3bg.gif"> <tr> <td><img src="i/spacer.gif" width="17" height="1"></td> <td><a href="welcome_p.html" class="toplink">witamy</a></td> <td><img src="i/vline.gif"></td> <td><a href="company_p.html" class="toplink">profil&nbsp;firmy</a></td> <td><img src="i/vline.gif"></td> <td><img src="i/vdot.gif"></td> <td><span class="toplink">wybrane&nbsp;zastosowania&nbsp;NMP</span></td> <td><img src="i/vline.gif"></td> <td><a href="articles_p.html" class="toplink">artykuBy&nbsp;i&nbsp;publikacje</a></td> <td><img src="i/vline.gif"></td> <td><a href="references_p.html" class="toplink">wybrane&nbsp;referencje</a></td> <td><img src="i/vline.gif"></td> <td><a href="contact_p.html" class="toplink">kontakt</a></td> <td><img src="i/vline.gif"></td> <td><a href="projects_e.html" class="toplink">English</a></td> <td width="100%"><img src="i/spacer.gif"></td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td> <table width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0" border="0"> <tr> <td><img src="i/top4.gif"></td> <td width="100%" background="i/top4bg.gif"><img src="i/spacer.gif"></td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td><img src="i/spacer.gif" height="15" width="1"></td> </tr> <tr> <td> <table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0"> <tr> <td valign="TOP"><img src="i/spacer.gif" width="25" height="1"></td> <td valign="TOP" width="500"> <table width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0" border="0"> <tr> <td><img src="i/dot-b.gif"></td> <td><img src="i/projects_p.gif"></td> <td width="100%"><img src="i/spacer.gif"></td> </tr> <tr> <td><img src="i/spacer.gif"></td> <td><img src="i/spacer.gif" height="25" width="450"></td> <td><img src="i/spacer.gif"></td> </tr> <tr> <td valign="TOP"><img src="i/spacer.gif"></td> <td valign="TOP" class="inside"> <table width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr> <td valign="TOP" class="year"><b>Turbiny Francisa</b></td> </tr> <tr> <td>&nbsp;</td> </tr> <tr> <td valign="top" class="inside">Program badawczo-rozwojowy ( we wspBpracy z <a href="http://www.norcanhydro.com">Norcan Hydraulic Turbine Inc.</a>) dotyczy wypracowania zdolno[ci projektowania ukBadw turbin typu Francisa sprostujcych szczeglnym wymaganiom osigw energetycznych przy zachowaniu istniejcej konfiguracji elektrowni.</td> </tr> <tr> <td>&nbsp;</td> </tr> <tr> <td> <table width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr align="center"> <td width="150"><a href="javascript:popUp('i/projects/francis1_hr.jpg', '715', '520');"><img src="i/projects/francis1.jpg" border="0"></a></td> <td width="10"><img src="i/spacer.gif" width="10"></td> <td width="150"><a href="javascript:popUp('i/projects/francis2_hr.jpg', '670', '520');"><img src="i/projects/francis2.jpg" border="0"></a></td> <td width="10"></td> <td width="150"><a href="javascript:popUp('i/projects/francis3_hr.jpg', '660', '520');"><img src="i/projects/francis3.jpg" border="0"></a></td> </tr> <tr align="center"> <td class="sidelink" align="center"><a href="javascript:popUp('i/projects/francis1_hr.jpg', '715', '520');">podwjna, pozioma turbina Francisa</a></td> <td></td> <td class="sidelink" align="center"><a href="javascript:popUp('i/projects/francis2_hr.jpg', '670', '520');">turbina w ukBadzie klasycznym  spirala dolotowa</a></td> <td></td> <td class="sidelink" align="center"><a href="javascript:popUp('i/projects/francis3_hr.jpg', '660', '520');">turbina w ukBadzie z cylindryczn komor ci[nieniow</a></td> </tr> <tr> <td>&nbsp;</td> </tr> <tr align="center"> <td class="sidelink" align="center" colspan="5">Uwaga: Kliknij na rysunek, aby zwikszy rozdzielczo[</td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td>&nbsp;</td> </tr> <tr> <td>&nbsp;</td> </tr> <tr> <td valign="TOP" class="year"><b>Projekt turbiny ultra-niskospadowej</b></td> </tr> <tr> <td>&nbsp;</td> </tr> <tr> <td valign="top" class="inside">Program badawczo-rozwojowy: projekt niskospadowej turbiny wodnej osiowej specjalnie dla spadw poni|ej 3.5 m. Prace projektowe oraz badania modelowe s przeprowadzane we wspBpracy z <a href="http://www.nrcan.gc.ca/es/etb/ctec"> CANMET</a> (agencja kanadyjskiego Ministerstwa Zasobw Naturalnych: Natural Resources Canada) oraz firm <a href="http://www.norcanhydro.com">Norcan Hydraulic Turbine Inc.</a></td> </tr> <tr> <td>&nbsp;</td> </tr> <tr> <td> <table width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr align="center"> <td width="200"><a href="javascript:popUp('i/projects/ultra1_hr.jpg', '740', '470');"><img src="i/projects/ultra1.jpg" border="0"></a></td> <td width="10"><img src="i/spacer.gif" width="10"></td> <td width="200"><a href="javascript:popUp('i/projects/ultra2p_hr.jpg', '740', '395');"><img src="i/projects/ultra2p.jpg" border="0"></a></td> </tr> <tr> <td>&nbsp;</td> </tr> <tr align="center"> <td class="sidelink" align="center" colspan="5">Uwaga: Kliknij na rysunek, aby zwikszyc rozdzielczo[</td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td>&nbsp;</td> </tr> <tr> <td>&nbsp;</td> </tr> <tr> <td valign="TOP" class="year"><b>Projekt turbiny o przepBywie diagonalnym</b></td> </tr> <tr> <td>&nbsp;</td> </tr> <tr> <td valign="top" class="inside">Program badawczo-rozwojowy: projekt, badania i wdro|enie wysokospadowej turbiny o podwjnej regulacji.</td> </tr> <tr> <td>&nbsp;</td> </tr> <tr> <td> <table width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr align="center"> <td width="200"><a href="javascript:popUp('i/projects/mixed1_hr.jpg', '750', '420');"><img src="i/projects/mixed1.jpg" border="0"></a></td> <td width="10"><img src="i/spacer.gif" width="10"></td> <td width="200"><a href="javascript:popUp('i/projects/mixed2_hr.jpg', '740', '435');"><img src="i/projects/mixed2.jpg" border="0"></a></td> </tr> <tr> <td>&nbsp;</td> </tr> <tr align="center"> <td class="sidelink" align="center" colspan="5">Uwaga: Kliknij na rysunek, aby zwikszy rozdzielczo[</td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td>&nbsp;</td> </tr> <tr> <td>&nbsp;</td> </tr> </tr> <tr> <td valign="TOP" class="year"><b>Metoda Elementw SkoDczonych</b></td> </tr> <tr> <td>&nbsp;</td> </tr> <tr> <td valign="top" class="inside">Projekt ka|dego wirnika jest weryfikowany za pomoc trjwymiarowej analizy napre|eD Metod Elementw SkoDczonych (MES).</td> </tr> <tr> <td>&nbsp;</td> </tr> <tr> <td> <table width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr align="center"> <td width="200"><a href="javascript:popUp('i/projects/KaplanMesh.jpg', '1200', '1000');"><img src="i/projects/KaplanMeshS.jpg" border="0"></a></td> <td width="10"><img src="i/spacer.gif" width="10"></td> <td width="200"><a href="javascript:popUp('i/projects/KaplanStress.jpg', '1200', '1000');"><img src="i/projects/KaplanStressS.jpg" border="0"></a></td> <td width="10"><img src="i/spacer.gif" width="10"></td> <td width="200"><a href="javascript:popUp('i/projects/KaplanDisp.jpg', '1200', '1000');"><img src="i/projects/KaplanDispS.jpg" border="0"></a></td> </tr> </table> </td> <tr> <td>&nbsp;</td> </tr> <tr> <td>&nbsp;</td> </tr> <td> <table width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr align="center"> <td width="200"><a href="javascript:popUp('i/projects/KaplanMech.jpg', '960', '740');"><img src="i/projects/KaplanMechS.jpg" border="0"></a></td> <td width="10"><img src="i/spacer.gif" width="10"></td> <td width="200"><a href="javascript:popUp('i/projects/KaplanMechFEA.jpg', '970', '850');"><img src="i/projects/KaplanMechFEAS.jpg" border="0"></a></td> <td width="10"><img src="i/spacer.gif" width="10"></td> <td width="200"><a href="javascript:popUp('i/projects/StayRingFEA.jpg', '1050', '540');"><img src="i/projects/StayRingFEAS.jpg" border="0"></a></td> </tr> <tr> <td>&nbsp;</td> </tr> <tr align="center"> <td class="sidelink" align="center" colspan="5">Uwaga: Kliknij na rysunek, aby zwikszy rozdzielczo[</td> </tr> </table> </td> <tr> <td>&nbsp;</td> </tr> <tr> <td>&nbsp;</td> </tr> <tr> <td valign="TOP" class="year"><b>Optymizacja ksztaBtw hydraulicznych</b></td> </tr> <tr> <td>&nbsp;</td> </tr> <tr> <td valign="top" class="inside">Optymizacja ksztaBtu Bopatki kierownicy.</td> </tr> <tr> <td>&nbsp;</td> </tr> <tr> <td> <table width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr align="center"> <td width="200"><a href="javascript:popUp('i/projects/Optimization.gif', '550', '530');"><img src="i/projects/OptimizationS.jpg" border="0"></a></td> <td width="10"><img src="i/spacer.gif" width="10"></td> </tr> <tr align="center"> <td class="sidelink" align="center" colspan="5">Uwaga: Kliknij na rysunek, aby zwikszy rozdzielczo[</td> </tr> </tr> </table> </td> <tr> <td>&nbsp;</td> </tr> <tr> <td>&nbsp;</td> </tr> <tr> <td valign="TOP" class="year"><b>Inne projekty</b></td> </tr> <tr> <td>&nbsp;</td> </tr> <tr> <td valign="top" class="inside"><b>SEi</b> podejmuje projekty zorientowane na praktyczne rozwizania problemw pracy turbin powodowanych przez niepo|dane zjawiska przepBywu  na przykBad:</td> </tr> <tr> <td>&nbsp;</td> </tr> <tr> <td> <table width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr align="center"> <td width="200"><a href="javascript:popUp('i/projects/otherA1_hr.jpg', '295', '520');"><img src="i/projects/otherA1.jpg" border="0"></a></td> <td width="10"><img src="i/spacer.gif" width="10"></td> <td width="200"><a href="javascript:popUp('i/projects/otherA2_hr.jpg', '460', '520');"><img src="i/projects/otherA2.jpg" border="0"></a></td> </tr> <tr> <td>&nbsp;</td> </tr> <tr align="center"> <td class="sidelink" align="center" colspan="5">Uwaga: Kliknij na rysunek, aby zwikszy rozdzielczo[</td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td>&nbsp;</td> </tr> <tr> <td valign="top" class="inside">a) problem niestabilno[ci pracy turbin Francisa przy obci|eniu cz[ciowym  analiza wynikw numerycznej symulacji przepBywu w tych obszarach pracy pozwala na formuBowanie wnioskw przydatnych przy dopracowywaniu procedur projektowania, a tak|e przy dziaBaniach prewencyjnych.</td> </tr> <tr> <td>&nbsp;</td> </tr> <tr> <td>&nbsp;</td> </tr> <tr> <td> <table width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr align="center"> <td width="150"><a href="javascript:popUp('i/projects/otherB1_hr.jpg', '550', '520');"><img src="i/projects/otherB1.jpg" border="0"></a></td> <td width="10"><img src="i/spacer.gif" width="10"></td> <td width="150"><a href="javascript:popUp('i/projects/otherB2_hr.jpg', '655', '520');"><img src="i/projects/otherB2.jpg" border="0"></a></td> <td width="10"><img src="i/spacer.gif" width="10"></td> <td width="150"><a href="javascript:popUp('i/projects/otherB3_hr.jpg', '540', '520');"><img src="i/projects/otherB3.jpg" border="0"></a></td> </tr> <tr align="center"> <td class="sidelink" align="center"><a href="javascript:popUp('i/projects/otherB1_hr.jpg', '550', '520');">przed modernizacj</a></td> <td></td> <td class="sidelink" align="center"><a href="javascript:popUp('i/projects/otherB2_hr.jpg', '655', '520');">trjwymiarowa analiza przepBywu przez kierownic</a></td> <td></td> <td class="sidelink" align="center"><a href="javascript:popUp('i/projects/otherB3_hr.jpg', '540', '520');">po modernizacji (10% przyrost rocznej produkcji energii)</a></td> </tr> <tr> <td>&nbsp;</td> </tr> <tr align="center"> <td class="sidelink" align="center" colspan="5">Uwaga: Kliknij na rysunek, aby zwikszy rozdzielczo[</td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td>&nbsp;</td> </tr> <tr> <td valign="top" class="inside">b) nadmierne straty energii przepBywu w stacjonarnych komponentach turbiny  analiza NMP pozwala oceni ilo[ciowo korzy[ci ekonomiczne modernizacji przed decyzj o jej przeprowadzeniu.</td> </tr> </table> </td> <td><img src="i/spacer.gif"></td> </tr> <tr> <td colspan="3"><img src="i/spacer.gif" height="25" width="1"></td> </tr> <tr> <td></td> <td class="copyright">1997-2013. Swiderski Engineering Inc. Wszelkie prawa zastrze|one.</td> <td></td> </tr> </table> </td> <td valign="TOP" width="37" background="i/linebg.gif"><img src="i/linebg.gif"></td> <td valign="TOP" width="175"> <table width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0" border="0"> <!-- first side link area --> <tr> <td><img src="i/arrow.gif"></td> <td><img src="i/spacer.gif" width="5" height="1"></td> <td width="100" class="heading">usBugi</td> </tr> <tr><td colspan="3"><img src="i/spacer.gif" width="118" height="18"></td></tr> <tr> <td><img src="i/spacer.gif"></td> <td valign="top" class="sidelink">" </td> <td class="sidelink"><b>PROJEKTOWANIE</b> wszystkich kanaBw przepBywowych elektrowni wodnej (komory wlotowej, kierownicy, wirnika, rury sscej);</td> </tr> <tr><td colspan="3"><img src="i/spacer.gif" width="1" height="13"></td></tr> <tr> <td><img src="i/spacer.gif"></td> <td valign="top" class="sidelink">" </td> <td class="sidelink"><b>PRZEWIDYWANIE</b> osigw energetycznych dowolnej reakcyjnej turbiny wodnej oraz optymalizacja charakterystyk operacyjnych elektrowni;</td> </tr> <tr><td colspan="3"><img src="i/spacer.gif" width="1" height="13"></td></tr> <tr> <td><img src="i/spacer.gif"></td> <td valign="top" class="sidelink">" </td> <td class="sidelink"><b>OPRACOWYWANIE MODERNIZACJI</b> od oceny faktycznego potencjaBu energetyczno-ekonomicznego do koDcowego projektu;</td> </tr> <tr><td colspan="3"><img src="i/spacer.gif" width="1" height="13"></td></tr> <tr> <td><img src="i/spacer.gif"></td> <td valign="top" class="sidelink">" </td> <td class="sidelink"><b>ANALIZY</b> ryzyka inwestycyjnego wynikajcego z warunkw hydraulicznych systemu hydroenergetycznego</td> </tr> <tr><td colspan="3"><img src="i/spacer.gif" width="1" height="22"></td></tr> </table> </td> <td valign="TOP"><img src="i/spacer.gif" width="25" height="1"></td> </tr> </table> </td> </tr> </table> </body> </html>